รายวิชาที่มีอยู่

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การเกิดรูปคลื่น ไซน์ สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ ขั้วแม่เหล็กและความถี่ การทำงาน คุณลักษณะ และการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การถอด ประกอบ การพันขดลวด ตรวจสอบและทดสอบการทำงาน

                 ศึกษาและเขียนแบบแปลนพื้นงานทางด้านโยธา เขียนแบบงานทางไฟฟ้า และสื่อสาร การอ่านแบบต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟ้า และสื่อสาร ที่สอดคล้องกับงานทางด้าน โยธา องค์ประกอบของ แบบระบบไฟฟ้า การใช้งาน External Reference การ Plot โดยใช้ Layout การใช้ Visual LISP ในงานเขียนแบบ

                ศึกษาและปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า วิเคราะห์ปัญหาตามตารางเวลาที่กำหนดจาก คู่มืออุปกรณ์หรือระยะเวลาการใช้งาน กำหนดแผนงาน งบประมาณดำเนินการ สรุปรายงานผลบันทึกข้อมูลจัดเก็บ อย่างเป็นระบบ

ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส ฟังก์ชันลอจิก ตารางความจริง สัญลักษณ์ลอจิกเกต พีชคณิต บูลลีน แผนผังคาโนห์ คุณลักษณะของลอจิกเกตจากคู่มือของผู้ผลิตและวงจรลอจิกต่าง ๆ ต่อและทดสอบวงจรลอจิก วงจรคอมไบเนชัน (Combination circuit) วงจรฟลิปฟลอป (Flip Flop) วงจรนับและแสดงผลเบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติหลักการกำเนิดคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ การคำนวณ วัดค่า Peak Average RMS ของรูปคลื่นไซน์ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เฟสเซอร์ไดอะแกรม การคำวณปริมาณเซิงซ้อน งานต่อวงจร R - L - C แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม วงจรรีโซแนนซ์ แบบอนุกรม แบบขนาน กำลังไฟฟ้า และตัวประกอบกำลัง กระแสสลับ 2 เฟส 3 เฟส การต่อระบบสตาร์-เดลตา เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ในสภาวะโหลดสมดุลและไม่สมดุล

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้า ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็นในอาคารและในโรงงานอุตสาหกรรม การแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานด้านพลังงาน

  ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจำแนกชนิด ส่วนประกอบ หลักการทำงาน การบำรุงรักษาและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อน องค์ประประกอบที่จำเป็นในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะ ตามหลักความปลอดภัย งานลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึง ปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบ งานเจาะรู งานรีมเมอร์

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายจราจร  เครื่องหมายจราจร การควบคุมบังคับรถยนต์ ตรวจสภาพรถยนต์การขับรถยนต์ในสภาวะต่างๆ การออกรถ ชะลอความเร็ว หยุดรถ จอดรถ ขับรถอย่างปลอดภัยตามกฎจราจร มารยาทในการขับรถยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์

 ศึกษาและปฏิบัติกเี่ยวกับ โครงสรา้งอะตอม สารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็นและรอยต่อพีเอ็น โครงสร้างสัญลักษณ์ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและการให้ไบแอสไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟตและอุปกรณ์ไทริสเตอร์ การทำงานของวงจรคอมมอนแบบต่างๆ ของทรานซิสเตอร์และเฟต วงจรขยายคลาส A, B, AB, C และ D การคัปปลิง วงจรขยายแบบคาสเคด ดาร์ลิงตัน วงจรคอมพลีเมนตารี การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรขยายสัญญาณเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรอื่นๆ การอ่านคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การแปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟ้า

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์การปรับแต่งและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล


            ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม ความปลอดภัยในการทำงานการจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยภายในและภายนอกสำนักงาน การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ กายภาพ และทางด้านเคมีเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้นความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่การทำงาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพนะ การเคลื่อนย้ายวัสดุและการจัดเก็บวัสดุ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในงานก่อสร้าง  การป้องกันและระงับอัคคีภัย การส่งเสริมสุขภายอนามัยพนักงาน การป้องกันเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน การปฐมพยาบาล การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น  การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน การวิเคราะห์ งานเพื่อความปลอดภัย และการฝึกการหยั่งรู้อันตราย

 


คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดงานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ การเคาะขึ้นรูป การปะผุตัวถังการลอกสี โป๊สี การขัดเตรียมผิวงาน การพ่นสี การขัดสีและการประมาณราคาค่าบริการ

 

 

 

 

 

 


          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง สัญลักษณ์ หลักการทำงานเบื้องต้น การใช้งานของอุปกรณ์ วงจรการทำงานเบื้องต้นแบบต่างๆ การทดสอบอุปกรณ์ การอ่าน การเขียน และต่อวงจรการทำงานแบบต่าง ๆ วงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลำดับ วงจรหน่วงเวลา และวงจรอื่น ๆ เป็นวงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

 

 

 

 

 

 

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ ถอดประกอบ ตรวจสภาพ บริการ บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ท ระบบจุดระเบิด  ระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยการวัด หลักการทำงาน งานการต่อใช้งาน การอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ และเครื่องวัดความต้านทานแบบบริดจ์  วัตต์มิเตอร์ กิโลวัตต์- อาวร์มิเตอร์ ออสซิลโลสโคป ดิจิตอลมิเตอร์ และเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ การขยายย่านวัด ค่าความคลาดเคลื่อนและการบำรุงรักษา


             ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสภาพทั่วไป การบริการหม้อน้ำ น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรก คลัตช์ กรองอากาศ กรองเชื้อเพลิง สายพาน แบตเตอรี่ ลูกหมากล้อ ยาง สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์และการบำรุงรักษารถยนต์


            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานการถอดประกอบตรวจสภาพระบบรองรับน้ำหนักระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโครง การบริการล้อ ยางและการตั้งศูนย์ล้อ


ศึกษาเกี่ยวกับกฎและมาตรฐานที่ใช้ในงานทางไฟฟ้า ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และมาตรฐานสากล ที่ใช้งานในระบบติดตั้งไฟฟ้า ระบบป้องกัน ระบบการต่อลงดิน ระบบการติดตั้ง สัญญาณเตือนภัยและเพลิงไหม้ การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตรายและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ หลักการทำงาน การถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบฉีดเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การสตาร์ทเครื่องยนต์ การปรับแต่งและการบำรุงรักษางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน


               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทา งานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของรถจักรยานยนต์ ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่วน ปรับแต่ง การบำรุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม ความปลอดภัยในการทำงานการจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยภายในและภายนอกสำนักงาน การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมการทำงานด้านชีวภาพ กายภาพ และทางด้านเคมีเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้นความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่การทำงาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพนะ การเคลื่อนย้ายวัสดุและการจัดเก็บวัสดุ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในงานก่อสร้าง  การป้องกันและระงับอัคคีภัย การส่งเสริมสุขภายอนามัยพนักงาน การป้องกันเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน การปฐมพยาบาล การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น  การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน การวิเคราะห์ งานเพื่อความปลอดภัย และการฝึกการหยั่งรู้อันตราย

 


            ศึกษาหลักการและความหมายทางอุณหไลศาสตร์ คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ สถานะของก๊าซอุดมคติ กฎอุณหพลศาสตร์  สเกลอุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอลทาลปี(enthalpy)  เอนโทรปี(entropy)  กระบวนการ     วัฎจักรและวัฎจักรทวน วัฎจักรกำลังเบื้องต้น วัฎจักรเครื่องอัดอากาศ


คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่ง และการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส  ฟังก์ชั่นลอจิก  ตารางความจริง  สัญลักษณ์  ลอจิกเกต  พีชคณิตบูลีน  แผนผังคาร์โนห์  คุณลักษณะของลอจิกเกตจากคู่มือของผู้ผลิตและวงจรลอจิกต่าง ๆ ต่อและทดสอบวงจรลอจิก  วงจรคอมไบเนชัน  (Combination circuit)  วงจรฟลิปฟลอป  (Flip  Flop)  วงจรนับและแสดงผลเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การบริหารโครงการ เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ แบบจำลองของระบบงาน การออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ กรณีศึกษา


คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ และการ Upload เว็บไซต์


                        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร และการจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร การจัดทำบัญชีของกิจการประเภทต่างๆ โดยทำเป็นกรณีตัวอย่าง การจัดทำงบการเงินตามกฎหมายบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่างๆ ต่อกรมสรรพากร การยื่นแบบงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์


คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะของกิจการผลิตเปรียบเทียบกับกิจการซื้อขายสินค้า องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบ การบันทึกรายการเกี่ยวกับแรงงาน ชั่วโมงทำงาน อัตราค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย รายการหักต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายการผลิต การบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กระดาษทำการ การ รายการปรับปรุง ปิดบัญชี การจัดทำงบต้นทุนผลิต    

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่าสถิติพื้นฐานกระบวนการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้คำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ประมวลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติพื้นฐาน จัดทำรายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ

 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี เอกสารทางการบัญชี สมุดบันทึกรายการขั้นต้นและบัญชีแยกประเภท เครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในระบบบัญชี การสำรวจขั้นต้นในการวางระบบบัญชี ระบบบัญชีกิจการบริการ การวางระบบบัญชีการขายและควบคุมลูกหนี้ การวางระบบบัญชีเงินเดือนและค่าแรง ระบบบัญชีเงินสด การวางระบบบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ระบบบัญชีกิจการที่ทำการผลิตสินค้า ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับการซื้อและเจ้าหนี้


              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชีความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการ้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ


         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) บนเครื่องแม่ข่าย ลูกข่ายและ อุปกรณ์พกพา การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้


                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชีความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการ้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

เครื่องใช้สำนักงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร หรือหน่วยงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐ หรือเอกชน เนื่องจากในการปฏิบัติงานของบุคลากรจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องใช้สำนักงานช่วยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนั้นบุคลากรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้ การดูแลรักษา ประโยชน์ และเกณฑ์การพิจารณาเลือกเครื่องใช้สำนักงาน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานขององค์กร หรือหน่วยงานได้รับความสะดวกรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ตัวกลางและอุปกรณ์ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ชนิดของ สัญญาณและวิธีการส่งสัญญาณข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์โพรโตคอล การออกแบบ ระบบเครือข่ายกับอินเทอร์เน็ต บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างของเครือข่ายและประโยชน์ของเครือข่ายแต่ละประเภท


 คำอธิบายรายวิชา             ศึกษาเกี่ยวกับหลักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในเรื่อง ภูมิปัญญาไทย เอกลักษณ์ไทย หลักปฏิบัติทางศาสนา  จรรณยาบรรณวิชาชีพ วิถีประชาธิปไตย การพัฒนาสุขภาพละบุคลิกภาพ  การใช้จ่าย  การออม  การประหยัด  การพึ่งพาตนเอง  การรู้เท่าทันสื่อ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การแก้ปัญหาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


คำอธิบายรายวิชา 

          ศึกษาเกี่ยวกับการคิดคำนวณ แก้ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ การจัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดตำแหน่งของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูล


              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพเทคโนโลยชีวภาพจุลินทรีย์ในอาหารปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์สารชีวโมเลกุลในอาหาร  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่อการดำรงชีวิต


คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประเภทของพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลังงานพลังงานทดแทน และทรัพยากร สถานการณ์ปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน และทรัพยากร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพ กับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การต่อรองและการสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม การเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่

 คำอธิบายรายวิชา 

          ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ การฟังคำสั่งหรือข้อเสนอแนะนำการปฏิบัติงาน ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์ หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลงาน การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน การพูดติดต่อกิจธุระ การสนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์งาน การพูดเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเขียนจดหมายกิจธุระ และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ


คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และระบบนิเวศ